Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên

Tập 1: Sự lựa chọn lịch sử

Đây là bộ phim tài liệu 3 tập được Đài Truyền hình Thái Nguyên thực hiện vào tháng 12 năm 2008 (GĐSX: Phan Hữu Minh, Đạo diễn: Đặng Tiến Sơn). Bộ phim đã ghi lại chặng đường từ nhà giáo trở thành người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh rồi thành Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ghi lại những dấu mốc quan trọng, những quyết định quan trọng và những chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp cầm binh của Đại tướng. Tập 3 nói về ân tình sâu nặng giữa Đại tướng với nhân dân vùng Việt Bắc, với Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến gió ngàn. Trích lời Đại tướng:

“Thái Nguyên là thủ đô của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong cuộc kháng chiến thần thành của dân tộc ta chống thực dân xâm lược Pháp. Nhiều chủ trương, đường lối kháng chiến kiến quốc được quyết định ở đây và từ đây Trung ương Đảng, Bác Hồ, Chính phủ lãnh đạo toàn quốc thực hiện”.

Tập 2: Điểm hẹn lịch sử

Tập 3: Chiến khu sâu nặng nghĩa tình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>