Những cánh đồng bên lèn núi

Lê Quang

#1. Cánh đồng lúa Mai Hóa khi mùa gặt….sắp về!

#2. Đồng lúa, núi và…ống khói!

#3. Phía Bắc của sông Gianh, rất hiếm có những cánh đồng cỏ bay mỏi cánh!

#4. Cánh đồng Châu Hóa, Tuyên Hóa

#5. Mùa gặt ở cánh đồng Châu Hóa.

#6. Hạt thóc cũng ướt mồ hôi…

#7. Mùa gặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>