Sông nước Đồng Hới – P2

Ảnh: M.A

Những chiếc thuyền nhỏ cất lưới trên sông

Xuôi ngược trong yên bình

Lặng nghỉ

Cuộn cánh buồm nhỏ trên con đò nhỏ.

Tuổi già xuôi ngược trên sông.

Neo đậu

Trở về trên Hồ Đá Bạc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>